و سارومان، دیگر نبود الوه Illustration Work by Kerby Rosanes (@kerbyrosanes) #saruman #wizardstaff #istari #christopherlee #fanart #sketch #arda_ir #سارومان #چوبدستی #ایستاری #کریستوفر_لی #طراحی #آردا